Utvalg:

Felles for innbyggere og folkevalgte 2017

Klikk her for å skjule spørsmålene
Snitt
(Alle kommuner)
Innbyggere Folkevalgte

A Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen

-

-

B Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel

-

-

C De som har gode personlige forbindelser i kommunen/kommunepolitikken, får lettere ivaretatt sine interesser

-

-

D Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som diskuteres i kommunepolitikken

-

-

E Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for skattepengene

-

-

F Stort sett vet jeg nok om forholdene her i kommunen til å bruke min stemmeseddel på en fornuftig måte i kommunevalget

-

-

G Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer meg

-

-

H Her i  kommunen involverer politikerne innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer

-

-

I Kommuneadministrasjonen gjør alltid sitt beste for å hjelpe innbyggerne.

-

-

J I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud

-

-

K I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte

-

-

L Jeg er lite fornøyd med måten kommunen takler de langsiktige utfordringene som dette lokalsamfunnet står overfor

-

-

M Denne kommunen skal ha ros for fornyelse og nytenking i måten oppgavene løses på

-

-

N Denne kommunen gjør en god innsats for å ivareta alle innbyggeres behov og rettigheter

-

-

O Denne kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet

-

-

Innbyggere 2017

Klikk her for å vise spørsmålene

Folkevalgte 2017

Klikk her for å vise spørsmålene